ALGEMENE VOORWAARDEN

PAARD IN TRAINING

Voor paarden geplaatst in training bij Stal Leeuwenhof zijn algemene voorwaarden opgesteld. Hiermee is direct helder welke rechten en plichten zowel Stal Leeuwenhof alsook u als klant heeft.

Kwaliteitspaarden als het uwe worden op deze wijze tegen duidelijke voorwaarden in training gezet. De algemene voorwaarden voor trainingspaarden zijn als volgt:

Overeenkomst van dienstverlening

Stal Leeuwenhof vertegenwoordigd door Sjoerd van Leeuwen biedt de navolgende dienstverlening aan:                

Van toepassing (aanvinken hetgeen van toepassing is):

1.       Het stallen, verzorgen en voeren van paarden.
2.       Het africhten en gereedmaken, op de accommodatie in Leur, van hengsten voor keuringen alsmede het 
          ter keuring brengen op de daartoe bestemde keuringslocaties.
3.       Het africhten en gereedmaken, op de accommodatie in Leur, van merries voor keuringen alsmede het ter 
          keuring brengen op de daartoe bestemde keuringslocaties.
4.       Het zadelmak maken van paarden.
5.       Het bemiddelen bij verkoop van paarden.

Voorgaande van toepassing verklaarde diensten ad 1 t/m 5 worden aangeboden voor een overeengekomen prijs van € …….  op maandbasis.

De dienst onder ad 5 wordt aangeboden tegen een bemiddelingsprovisie van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. De provisie is uitsluitend verschuldigd bij geslaagde bemiddeling. Bijkomende kosten worden separaat in rekening gebracht dan wel doorberekend. Hieronder zijn bijvoorbeeld te begrijpen:

* kosten van dierenarts
* kosten van hoefsmid
* kosten van geneesmiddelen en wormkuren
* kosten van vervoer en transport tegen een tarief van € …………… per gereden kilometer.

De betalingstermijn van facturatie is ontvangst binnen 30 dagen na datum factuur.

De eigenaar draagt alle risico’s en verplicht zich jegens Stal Leeuwenhof om het paard te allen tijde volledig verzekerd te houden (o.a. doch niet uitsluitend voor: vervoersrisico’s, dood en ongevallen, ziektekosten en (blijvende) ongeschiktheid door ziekte, gebrek of anderszins), waarbij onderverzekering nimmer op Stal Leeuwenhof kan worden verhaald.

De eigenaar dient afdoende verzekerd te zijn voor schade welke door het paard wordt veroorzaakt aan Stal Leeuwenhof, diens medewerkers, de locatie van Stal Leeuwenhof en derden.

De eigenaar vrijwaart Stal Leeuwenhof en diens medewerkers tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden welke direct of indirect samenhangen met de werkzaamheden van Stal Leeuwenhof in het kader van onderhavige overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Stal Leeuwenhof.

Stal Leeuwenhof kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de zich bij het paard onverhoopt voordoende risico's zoals ziekte, kreupelheden, tijdelijke of blijvende ongeschiktheden, stalgebreken, etc.

De aansprakelijkheid van Stal Leeuwenhof en haar medewerkers is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Stal Leeuwenhof wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Op alle in deze overeenkomst genoemde bedragen wordt het van toepassing zijnde BTW tarief in rekening gebracht.

Aldus overeengekomen in tweevoud te Leur op ………………………………………..

Stal Leeuwenhof :                                              Eigenaar/opdrachtgever :

Handtekening:…………………..……………….................................   Handtekening: ………………....…...…………………..........................
Naam: ………………....…...………………….......................................   Naam: ………………....…...………………….........................................
Adres: ………………....…...………………….......................................   Adres: ……………..…………………....................................................
Woonplaats: ………………....…...…………………............................   Woonplaats:………………………....…...…………………......…………....
Datum ingang : ………………………....…...………………………........   Datum beëindiging : ……………………………….........................…